กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
สถานการณ์หมอกควัน
 
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
 
 
Infographic
 
คู่มือ/แนวทาง และสื่ออื่นๆ
 

คู่มือสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองจาก "หมอกควัน"
 
มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
"ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)"
 

 

คำแนะนำในการจัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room)
กรณีปัญหาหมอกควัน
 
แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง กรณีหมอกควัน
 
   

อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ
ตอน ความรู้จากชุมชน ลดหมอกควันด้วยมือเรา
  
โปสเตอร์ ภัยสุขภาพจากภาวะหมอกควัน
 

สปอตวิทยุ การป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
ชื่อชุด "บอกต่อ"
   
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข