กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหาใน Google

 

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 

  การประชุม "สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพ และสถานะสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" (08/08/2561)
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี" (07/08/2561)
  การประชุมเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย" (07/08/2561)
  วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Health Impact Assesment & Enviromental Impact Assessment และกรณีศึกษาในโครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (16/07/2561)
  การประชุมปรึกษาหารือ คณะทำงาน Ad hoc team พัฒนาชุดโครงการวิจัยบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ครั้งที่ 2/2561 (06/07/2561)
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ" Health Literate Organization (15/06/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง กรณีเหมืองแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด [พิจิตร เพชรบูรร์ พิษณุโลก] (13/06/2561)
 
 

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข