กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหาใน Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC (14/03/2561)
  การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) กรีณีหมอกควันปี 2561" (09/03/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (22/02/2561)
  การแถลงข่าว การดูแลสุขภาพประชาชนกรณีฝุ่น PM2.5 ใน กทม. "ความร่วมมือของภาครัฐ ท้องถิ่นและประชาชน" (22/02/2561)
  การเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (30/01/2561)
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26/01/2561)
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี" (24/01/2561)
Infographic
 
 
 
คู่มือ/แนวทาง
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข