กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
การฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข : หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและศูนย์อนามัย
อ่าน 40 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรการการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ" ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ
อ่าน 27 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
อ่าน 28 ครั้ง
การประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
อ่าน 50 ครั้ง
การประชุม เรื่อง "การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
อ่าน 20 ครั้ง
การประชุม "สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพ และสถานะสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก"
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี"
การประชุมเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย"
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Health Impact Assesment & Enviromental Impact Assessment และกรณีศึกษาในโครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์
การประชุมปรึกษาหารือ คณะทำงาน Ad hoc team พัฒนาชุดโครงการวิจัยบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ครั้งที่ 2/2561
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ" Health Literate Organization
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง กรณีเหมืองแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด [พิจิตร เพชรบูรร์ พิษณุโลก]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงร่างชุดวิจัยบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563"
อ่าน 67 ครั้ง
การประชุมปรึกษารือ เรื่อง "สรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและความร้อน ปี 2561"
อ่าน 64 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความพร้อมในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข"
อ่าน 64 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือ (ร่าง) มาตรฐานค่าเฝ้าระวังและคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ครั้งที่ 2
อ่าน 160 ครั้ง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
อ่าน 46 ครั้ง
การเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
อ่าน 49 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ"
อ่าน 76 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ" ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข