Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 "คนไทยยุคใหม่ สู้ภัยโลกร้อน"
การประชุม "การจัดทำแนวทางการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง"
อ่าน 60 ครั้ง
การประชุม "จัดทำแนวกทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีเขตเศรษฐกิจมุกดาหาร"
อ่าน 53 ครั้ง
การประชุม "การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีนิคมอุตสาหกรรม"
อ่าน 54 ครั้ง
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีมเฝ้าดู)
การประชุม "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานด้านอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน ครั้งที่ 2"
การประชุม "ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจองประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครั้งที่ 2"
การประชุม "ชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม"
อ่าน 125 ครั้ง
การประชุม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสวนน้ำ และสวนสนุกขนาดใหญ่"
อ่าน 73 ครั้ง
การประชุม "การพัฒนาระบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน"
อ่าน 76 ครั้ง
การประชุม "การสร้างความเข้มแข็งด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ชายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย"
อ่าน 188 ครั้ง
การประชุม "การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศ "Workshop on Stocktaking for Mainstreaming Climate Change Adaptation Planning in Health Sector"
การประชุม "การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศ"
อ่าน 87 ครั้ง
การประชุม "แนวทางการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสุขภาพ จากความร้อนและมลพิษอากาศในพื้นที่เขตเมือง"
อ่าน 174 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1"
อ่าน 241 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน ครั้งที่ 1"
อ่าน 181 ครั้ง
การประชุม "แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2560-2569"
อ่าน 185 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก)"
อ่าน 135 ครั้ง
การประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2/2560 "การพัฒนาระบบและกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนสำหรับประเทศไทย"
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข