กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
อ่าน 13 ครั้ง
การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) กรีณีหมอกควันปี 2561"
อ่าน 18 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่าน 43 ครั้ง
การแถลงข่าว การดูแลสุขภาพประชาชนกรณีฝุ่น PM2.5 ใน กทม. "ความร่วมมือของภาครัฐ ท้องถิ่นและประชาชน"
อ่าน 38 ครั้ง
การเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าน 68 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี"
พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
อ่าน 73 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณภายใต้ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 - 2573
อ่าน 193 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
อ่าน 74 ครั้ง
การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และชี้แจงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
อ่าน 61 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ
อ่าน 40 ครั้ง
การประชุม เรื่อง การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าน 47 ครั้ง
การประชุม เรื่อง การศึกษาการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
อ่าน 44 ครั้ง
Consuktation Meeting of Thematic Working Group on Health Impact Assessment 1st December 2017 At The Four Wings Hotel, Bangkok, Thailand
อ่าน 35 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขานำร่อง : สาธารณสุข ช่วงที่ 2"
อ่าน 31 ครั้ง
กาประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"
อ่าน 60 ครั้ง
กาประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน"
การประชุมคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีการประกอบกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดรถหัวลากในชุมชน
อ่าน 80 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ "การจัดการ การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวัง" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส น่าน จังหวัดน่าน
อ่าน 45 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข