กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย จับมือ กทม.-เครือเซนทรัล จัดกิจกรรม "ปลอดฝุ่น ปอดดี" เดินหน้าให้ความรู้คนกรุงกันฝุ่นจิ๋ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
อ่าน 41 ครั้ง
การประชุมปรึกษาหารือ "เพื่อเตรียมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ครั้งที่ 1/2562"
อ่าน 44 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2562"
อ่าน 88 ครั้ง
การประชุมประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 2" วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 1" วันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2561
อ่าน 95 ครั้ง
ประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ช่วย WHO ลดเจ็บป่วย-ตายจากมลพิษอากาศ
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
อ่าน 61 ครั้ง
การฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข : หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและศูนย์อนามัย
อ่าน 196 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรการการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ" ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ
อ่าน 90 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
อ่าน 86 ครั้ง
การประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
อ่าน 278 ครั้ง
การประชุม เรื่อง "การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
อ่าน 69 ครั้ง
การประชุม "สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพ และสถานะสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก"
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี"
การประชุมเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย"
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Health Impact Assesment & Enviromental Impact Assessment และกรณีศึกษาในโครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์
การประชุมปรึกษาหารือ คณะทำงาน Ad hoc team พัฒนาชุดโครงการวิจัยบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ครั้งที่ 2/2561
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ" Health Literate Organization

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข