กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ" Health Literate Organization
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง กรณีเหมืองแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด [พิจิตร เพชรบูรร์ พิษณุโลก]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงร่างชุดวิจัยบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563"
อ่าน 9 ครั้ง
การประชุมปรึกษารือ เรื่อง "สรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและความร้อน ปี 2561"
อ่าน 5 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความพร้อมในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข"
อ่าน 7 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือ (ร่าง) มาตรฐานค่าเฝ้าระวังและคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ครั้งที่ 2
อ่าน 6 ครั้ง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
อ่าน 22 ครั้ง
การเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
อ่าน 21 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ"
อ่าน 28 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ" ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ
อ่าน 24 ครั้ง
การประชุม เรื่อง การจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อ่าน 20 ครั้ง
การเสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการที่มีผู้ขออนุญาตจะต้องกดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พรบ การสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
อ่าน 31 ครั้ง
การประชุมปรึกษาหารือ แผนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
อ่าน 23 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Surfer วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
อ่าน 20 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือ "เกณฑ์คำแนะนำในการปฏบัติตนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก"
อ่าน 21 ครั้ง
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
อ่าน 43 ครั้ง
การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) กรีณีหมอกควันปี 2561"
อ่าน 41 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่าน 58 ครั้ง
การแถลงข่าว การดูแลสุขภาพประชาชนกรณีฝุ่น PM2.5 ใน กทม. "ความร่วมมือของภาครัฐ ท้องถิ่นและประชาชน"
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข