Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
การประชุม "การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศ "Workshop on Stocktaking for Mainstreaming Climate Change Adaptation Planning in Health Sector"
อ่าน 6 ครั้ง
การประชุม "การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศ"
อ่าน 5 ครั้ง
การประชุม "แนวทางการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสุขภาพ จากความร้อนและมลพิษอากาศในพื้นที่เขตเมือง"
อ่าน 66 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1"
อ่าน 92 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน ครั้งที่ 1"
อ่าน 65 ครั้ง
การประชุม "แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2560-2569"
อ่าน 88 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก)"
อ่าน 73 ครั้ง
การประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2/2560 "การพัฒนาระบบและกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนสำหรับประเทศไทย"
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
การประชุม "แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข"
การประชุม "การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
อ่าน 111 ครั้ง
การประชุมชี้แจง "การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ (PMQA)"
การประชุมปรึกษาหารือ "แนวทางการบูรณาการเพื่อเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560"
อ่าน 55 ครั้ง
ลงพื้นที่ "ชี้แจงการบันทึกข้อมูลในสมุดสุขภาพการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่เสี่ยงกรณีฝุ่นหน้าพระลาน จ.สระบุรี"
อ่าน 50 ครั้ง
การประชุม "การกำหนดประเภทและขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข"
อ่าน 50 ครั้ง
การอบรม "พัฒนาศักยภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย"
อ่าน 46 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน"
อ่าน 37 ครั้ง
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อ่าน 35 ครั้ง
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
อ่าน 70 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีโรงไฟฟ้า"
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข