คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2559

ควบคุมภายใน ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โครงการการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานวิจัย (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปอ.๓)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย