คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

นางสุธิดา อุทะพันธุ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

About Hero 0

นางสาวพนิตา เจริญสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาววาสนา ลุนสำโรง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นางสาวชนะจิตร ปานอู

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 3

นางสาวละมัย ไชยงาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 4

นายนัฐพล ศิริหล้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 5

นายคณุตม์ ทองพันชั่ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 6

นายวิษณุ ศรีวิไล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7

นางสาวจันทร์จิรา ชอบธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

นางธนชาภา ธนิกยงชินภัทร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 9

นางสาวพัชรี งามมโนนิมิต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

About Hero 10