คุณกำลังมองหาอะไร?

 

เมืองสุขภาพดี Healthy City

 สมัครรับการประเมินเมืองสุขภาพดี เกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี คู่มือแนวทาง ทะเบียนผู้สมัคร

 
กลไกการดำเนินงาน ความก้าวหน้า คำถามที่พบบ่อย

 

 
 

 

     เมืองสุขภาพดี คือ เมืองที่มีสุขภาพดีเป็นคำที่ใช้ในด้านสาธารณสุขและการออกแบบเมืองเพื่อเน้นผลกระทบของนโยบายต่อสุขภาพของมนุษย์ เป็นเทศบาลที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับกายภาพและระดับสังคม จนกระทั่งถึงสภาวะแวดล้อมและพยาธิสภาพ ทำให้เกิดอัตราการเจ็บป่วยที่ยอมรับได้สำหรับประชากร

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง