คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2558

ปี 2562
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 [winrar]
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 2๗ มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน ปี 2559 (รอบ 12 เดือน)

ปี 2562
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก (ปรับ)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองฯ ปี 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานหลัก
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน ปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2562
คำสั่งกองฯ ปี 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดิอนแรก
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน ปี 2561

ปี 2561
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย.๑]
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบติดตาม ปอ.๓]
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ก]
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ข]
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน [แบบ ปอ3]
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 1 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 2 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 3 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ 18/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน ปี 2560

ปี 2560
กระบวนการศึกษาวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการบริหารงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย1]
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย2] เอกสาร 1
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย2] เอกสาร 2
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปอ3]
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ก]
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ข]
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน ปี 2559 (รอบ 6 เดือนแรก)

ปี 2559
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน ปี 2559 (รอบ 6 เดือนหลัง)

ปี 2559
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โครงการการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานวิจัย (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปอ.๓)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย