คุณกำลังมองหาอะไร?

อบ6เดือนแรก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.01.2564
15
0
แชร์
17
มกราคม
2564
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SAR Card)
หน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
( i )
น้ำหนัก
( Wi )
คะแนนเต็ม
ผลงาน
รอบ 6 เดือน
ผลงาน
รอบ 9 เดือน
ผลงาน
รอบ 12 เดือน
เอกสารแนบ
ผู้รายงาน
คะแนนที่ได้
( Si )
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
( WiSi )
คะแนนที่ได้
( Si )
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
( WiSi )
คะแนนที่ได้
( Si )
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
( WiSi )
6
เดือน
9
เดือน
12
เดือน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559                

 
แบบรางานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SAR Card)
                     
แบบรางานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SAR Card) (อุทรณ์) 
                     
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน (น้ำหนักรวม 40)
1.1
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
10
5
1.5
15
 
 
 
 
 
 
 
1.2
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน (Heat Physical Stress) ภัยแล้ง (Drought ) และหมอกควัน (Haze)
10
5
3.5
35
 
 
 
 
 
 
 
1.3
ระดับความสำเร็จของการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
10
5
3
30
 
 
 
 
 
 
 
1.4
ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
10
5
4.5
45
 
 
 
 
 
 
 
มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ (ไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน)
2
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10
5
1
10
 
 
 
 

 
 
 
มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ
3
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
10
5
0.3926
3.926
 
 
 
 
 
 
 
4
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
2.5
5
0.5
1.25
 
 
 
 

 
 
 
5
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ
2.5
5
2
5
 
 
 
 
 
 
6.1
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
5
5
3.5
17.5
 
 
 
 
 
 
 
6.2
ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
10
5
3
30
 
 
 
 
 
 
 
มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ
7
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
10
5
3
30
 
 
 
 
 
 
 
8
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
10
5
1.5
15
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำหนักรวม และคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม
100
 
 
238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนรวมคำรับรองฯ จากคะแนนเต็ม 5
(คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม /น้ำหนักรวม)
 
 
 
2.3768
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การรายงานของหน่วยงาน
1) แบบ SAR Card ให้เติมชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ด้านประสิทธิผลของหน่วยงานให้ครบและกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด 1.1-1.5 ให้ได้น้ำหนักรวม = 40
2) ตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.5 ให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มที่ 1 หรือ 2 ตามลักษณะตัวชี้วัด
3) ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ยังไม่มีเกณฑ์การประเมิน ให้ใส่คะแนน เท่ากับ 1 ไปก่อนจนกว่าจะมีรายละเอียดชัดเจน
4) ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ - ให้ลบ sheet ที่ไม่เกี่ยวข้องออก (กรณีมีงบลงทุน หรือไม่มีงบลงทุน)
5) ตัวชี้วัดทุกตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน การประเมินคะแนนให้ตนเอง ให้ใช้ทศนิยมได้ไม่เกิน 4 ตำแหน่ง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน