คุณกำลังมองหาอะไร?

อบ6เดือนหลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.01.2564
10
0
แชร์
17
มกราคม
2564
แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
องค์ประกอบ
การประเมิน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน (เป้าหมาย)
น้ำหนัก (Wi)
เป้าหมาย
(12 เดือน)
คะแนนที่ได้
ผลการดำเนินงาน (Si)
(กาเครื่องหมาย  )
รายการเอกสาร
ผลการ
ดำเนินงาน
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(Wi x Si)
ค่าคะแนน
(เต็ม 3 คะแนน)
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน
และศักยภาพ
1
2
3
4
5
ต่ำกว่าเป้าหมาย
(1 คะแนน)
เป็นไปตามเป้าหมาย
(2 คะแนน)
สูงกว่าเป้าหมาย
(3 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 1
1.ประสิทธิภาพ ในกาดำเนินงาน ตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตาม หน้าที่ปกติ หรืองาน ตามหน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก งาน ตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ คณะรัฐมนตรี (Functional Based)
ตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวง/ กรมอนามัยและภารกิจหลักของหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
-
25
5
4
 
 
3
75
 
 
1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน (Heat Physical Stress) ภัยแล้ง (Drought ) และหมอกควัน (Haze)
-
25
5
5
 
 
3
75
 
 
1.3 ระดับความสำเร็จของการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
-
25
5
5
 
 
3
75
 
 
1.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
-
25
5
5
 
 
3
75
 
 
 
น้ำหนักองค์ประกอบที่ 1
100
 
 
3
3
องค์ประกอบที่ 2
2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
2.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
1

2

3

4

5

100
5
       

     
 
น้ำหนักองค์ประกอบที่ 2
100
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3
3. ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน ตามภารกิจพื้นที่/ ท้องถิ่นภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม จังหวัด หรือการ บูรณาการ การดำเนินงาน หลายพื้นที่หรือ หลายหน่วยงาน (Area Based) 3.2 ร้อยละของ Product ที่มีการใช้งานอยู่ มีการประเมินผล
(เฉพาะหน่วยงานวิชาการ ศพส. กทป.)

50

60

70

80

90

 
90
5
     

     
 

น้ำหนักองค์ประกอบที่ 3

100

 
องค์ประกอบที่ 4
4. ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ และพัฒนา นวัตกรรมในการ บริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ ประชาชน หรือ หน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) 4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

     

 

 

                 
   (1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

94

95

96

97

98

30
98
3

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

 

 

         

     
   (1) ไฟฟ้า

1

2

3

4

5

10

5

       

 

     

   (2) น้ำมันเชื้อเพลิง

1

2

3

4

5

10

5

25

     

 

     
4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

1

2

3

4

5

20

5

5

 

   

     
4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

1

2

3

4

5

15

5

5

     

     
4.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

1

2

3

4

5

15

5

5

     

     
 

น้ำหนักองค์ประกอบที่ 4

100

 
องค์ประกอบที่ 5
5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Based) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 5.1 ผลงานที่มีความโดดเด่น มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย ระดับชาติ/นานาชาติ หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล

-

100

 

 1

   

     
 

น้ำหนักองค์ประกอบที่ 5

100

 
 
หมายเหตุ:
1. ผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมิน
- องค์ประกอบการประเมินที่ 1 - 4 พิจารณาจาก
     1) ต่ำกว่าเป้าหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์การให้คะแนนที่ 2 (1.0000 – 1.9999)
     2) เป็นไปตามเป้าหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ 2 แต่ต่ำกว่าเกณฑ์การให้คะแนนที่ 4 (2.0000 – 3.9999)
     3) สูงกว่าเป้าหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ 4 ขึ้นไป (4.0000 – 5.0000)
- องค์ประกอบการประเมินที่ 5 พิจารณาจากรายละเอียดตามเอกสารแนบ
2. แต่ละองค์ประกอบการประเมิน มีน้ำหนัก 100
3. ผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบการประเมิน พิจารณาจากคะแนนถ่วงน้ำหนักของประเด็นการประเมิน
     1) ต่ำกว่าเป้าหมาย หากมีค่าคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ระหว่าง 1.0000 – 1.4999
     2) เป็นไปตามเป้าหมาย หากมีค่าคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ระหว่าง 1.5000 – 2.4999
     3) สูงกว่าเป้าหมาย หากมีค่าคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ระหว่าง 2.5000 – 3.0000

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน