คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (SAR Report 60)

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐาน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ F1 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้งและหมอกควัน

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐาน
ขนาดไฟล์ 27.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ F2 ระดับความสำเร็จการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการตามพรบ.สธ พ.ศ. 2535

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐาน
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 1)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบมอบหมายงาน (เอกสารหมายเลข 3)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมปรึกษาหารือการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงายสู่กลุ่มงานและระดับบุคคล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเตรียมการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.59-ก.พ.60) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนติดตามผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐาน
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) (EBIT)

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐาน
ขนาดไฟล์ 26.86 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม)

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 อย่างในทุกประเภทงาน

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐาน
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report)
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

รอบ 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น เรื่อง ระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National Environmental Health Surveillance System: NEHSS)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย