คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
1551339317_11.rar
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339325_12.rar
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339334_13.rar
ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339340_14.rar
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339351_ภาพรวมคะแนน 1.rar
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339365_21.rar
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339373_22.rar
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339380_23.rar
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339388_24.rar
ขนาดไฟล์ 6.52 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339397_ภาพรวมคะแนนที่ 2.rar
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339410_31.rar
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339419_32.rar
ขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339426_33.rar
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339432_34.rar
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339439_ภาพรวมคะแนน 3.rar
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339452_4 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 8.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551339462_5 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (Joint kpi)

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1551340990_111มีไฟล์ข้อมูลและสารสนเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551340998_112 บทวิเคราะห์ Gap.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341063_1131 Best Practice รพ Australia.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341071_1132 Best Practice รพ Euganda.pdf
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341079_1133 Best Practice รพ Japan.pdf
ขนาดไฟล์ 4.92 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341089_1134 Best Practice รพ Nairobi.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341157_1135 Best Practice รพ UK.pdf
ขนาดไฟล์ 21.29 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341177_12 ช่องทางเผยแพร่.rar
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341195_14 แผนการดำเนินงาน.rar
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341238_21 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย.rar
ขนาดไฟล์ 5.93 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341246_22 มาตรการดำเนินการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341253_23 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341262_24 มี Key Message.rar
ขนาดไฟล์ 10.54 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341283_31 มีการนำข้อเสนอเชิงนโยบาย.rar
ขนาดไฟล์ 15.95 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341290_32 มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341299_33 กิจกรรมยกระดับ Competency.rar
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341306_34 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล.rar
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341322_4 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 6.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341332_5 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 6.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ C1-11 ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวัง สื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1551345341_1 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 4.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551345348_2 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551345356_3 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 4.87 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551345363_4 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551345373_5 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ C2-11 ระดับความสำเร็จของการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในระดับท้องถิ่น

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1551341463_ระดับ 1.rar
ขนาดไฟล์ 11.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341471_ระดับ 2.rar
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341478_ระดับ 3.rar
ขนาดไฟล์ 5.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341485_ระดับ 4 5.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ C3-11 ระดับความสำเร็จของการนำสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ ไปใช้ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1551341725_1 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 4.63 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341735_2 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 4.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341746_3 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 23.64 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341755_4 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 24.65 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551341763_5 คะแนน.rar
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1551235890_1หลักฐาน21ระดับ1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.77 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551235898_2หลักฐาน21ระดับ2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551235905_3หลักฐาน21ระดับ3.pdf
ขนาดไฟล์ 15.18 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551235910_4หลักฐาน21ระดับ 4 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551235914_SAR Reportตัวชี้วัด21รอบที่1 62.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1551343532_ตัวชี้วัดที่22.rar
ขนาดไฟล์ 21.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1551344319_ตารางคะแนนถ่วงนำหนัก.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1551152696_หลักฐานตัวชี้วัดที่ 24.docx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551252636_SAR reportตัวชี้วัดสกทรอบที่1 2562.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1551346273_34 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำไปสู่การพัฒนาและการขับเคลื่อน.docx
ขนาดไฟล์ 6.26 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551346135_ตัวชี้วัดที่ 34.docx
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551346329_34.rar
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1551346386_34 การนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้.docx
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1564557790_เอกสารหมายเลข1 11ข้อมูลและสารสนเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557797_เอกสารหมายเลข 2 12 มีระบบการจัดเก็บ.rar
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557803_เอกสารหมายเลข 313 มีระบบการประเมินผล.rar
ขนาดไฟล์ 6.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557809_เอกสารหมายเลข 4 14 มีแผนแนวทางปฏิบัติ.rar
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557826_เอกสารหมายเลข 5 21มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557832_เอกสารหมายเลข 6 22ข้อมูลสนับสนุนมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557838_เอกสารหมายเลข 7 23สอดคล้องกับบทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557843_เอกสารหมายเลข 8 24Key Message.rar
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557869_เอกสารหมายเลข 9 31นำข้อเสนอเชิงนโยบาย.rar
ขนาดไฟล์ 17.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557877_เอกสารหมายเลข 10 32ลงสู่พื้นที่ภายใต้บทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557883_เอกสารหมายเลข 11 33 ขับเคลื่อน HL ไปสู่ปชชcompetency.rar
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557891_เอกสารหมายเลข 12 34เทคโนโลยีดิจิทัล.rar
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557912_คะแนนที่ 4 เจ้าภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564557923_คะแนนที่ 5เจ้าภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564564324_ผอรับรองตชว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564564333_หนกลุ่มรับรองตชว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (Joint kpi)

5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
1564558455_เอกสารที่1ข้อมูล.rar
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564558469_เอกสารที่2ความต้องการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564558476_เอกสารที่3 ทำเนียบ.rar
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564558483_เอกสารท่ี่ 4 GAP.rar
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559165_1Best Practices.rar
ขนาดไฟล์ 7.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559246_เอกสารหมายเลข 2 12 มีระบบการจัดเก็บ.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559252_เอกสารหมายเลข 313 มีระบบการประเมินผล.rar
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559258_เอกสารหมายเลข 4 14 มีแผนแนวทางปฏิบัติ.rar
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559282_เอกสารหมายเลข 5 21มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559288_เอกสารหมายเลข 6 22ข้อมูลสนับสนุนมาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559297_เอกสารหมายเลข 723สอดคล้องกับบทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559304_เอกสารหมายเลข 8 24Key Message.rar
ขนาดไฟล์ 5.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559318_เอกสารหมายเลข 9 31นำข้อเสนอเชิงนโยบาย.rar
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559325_เอกสารหมายเลข 1032ลงสู่พื้นที่ภายใต้บทบาทใหม่.rar
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559681_เอกสารหมายเลข11131 สรุป One page การขับเคลื่ีอน.rar
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559693_เอกสารหมายเลข11231 สรุป One page การขับเคลื่ีอน.rar
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559704_เอกสารหมายเลข113 3 สรุปสาระสำคัญการขับเคลื่อน competency และภาพกิจกรรม กค 62.rar
ขนาดไฟล์ 24.63 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564559722_เอกสารหมายเลข 12 34เทคโนโลยีดิจิทัล.rar
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564564358_ผอรับรองตชว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1564564366_หนกลุ่มรับรองตชว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย