คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2557

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กพร กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2557 [รอบ 6 เดือน]

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (SAR Card)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 4

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมฯ(แบบคจ ๓.๑)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงาน(แบบคจ-๓.๒) ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร(แบบคจ-๒)ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 5

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 6

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 7

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระดับความสาเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 8

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้ฯ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานแผนการพัฒนาความรู้ฯ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 9

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ร้อยละความส้าเร็จในการให้ความร่วมมือด้าเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กพร กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2557 [รอบ 9 เดือน]

รอบ 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน (SAR Card)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.1

รอบ 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย