คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2558

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กพร กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2558 [รอบ 6 เดือน]

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (SAR Card)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.1

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 1.2

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีผลกระทบจากอุทกภัย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 1.3

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.3 จำนวนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) สำหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 1.3
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 5

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสานแนบ 5.1
ขนาดไฟล์ 12.67 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กพร กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2558 [รอบ 9 เดือน]

รอบ 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน (SAR Card)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (SAR Card)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.1

รอบ 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 1.1
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.2

รอบ 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.3

รอบ 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.3 จำนวนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) สำหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 1.3
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2

รอบ 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย