คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ [กพร]

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานติดตามความก้าวหน้า รอบ 5 เดือนแรก

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบวันที่ 10 มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบวันที่ 10 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบวันที่ 10 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานติดตามความก้าวหน้า รอบ 5 เดือนหลัง

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 11
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 10
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 8
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการกำกับติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 พฤษภาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการกำกับติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 เมษายน 2564)
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานติดตามความก้าวหน้า รอบ 5 เดือนแรก

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สรุปผลการกำกับติดตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 มีนาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการกำกับติดตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 กุมภาพันธ์ 2564)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานติดตามความก้าวหน้า รอบ 5 เดือนหลัง

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานติดตามความก้าวหน้ารอบวันที่ 10 กันยายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้ารอบวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้ารอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้ารอบวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้ารอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 1 : นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1. รายการข้อมูล.rar
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ความรู้ที่นำมาใช้ (2).rar
ขนาดไฟล์ 18.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานผลการวิเคราะห์.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนการดำเนินงาน.rar
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. การขับเคลื่อนแผน.rar
ขนาดไฟล์ 12.77 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (11).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 1 : นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1.รายการข้อมูลที่นำมาใช้.rar
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานผลการขับเคลื่อน (1).rar
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (10).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 1 : นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 1.18 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (9).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 1 : นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DOH Dashboard

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (7).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 1 : นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 1.8 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีจำนวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (6).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 2 : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในกำกับการบริหารงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (5).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 2 : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (4).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 2 : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (3).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย