คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ [กพร]

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มที่ 2 : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
2. ความรู้ที่นำมาใช้ (1).rar
ขนาดไฟล์ 6.94 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ความรู้ที่นำมาใช้.rar
ขนาดไฟล์ 6.94 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การวิเคราะห์.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ข้อเสนอเชิงนโยบาบ.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. มาตรการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้.rar
ขนาดไฟล์ 5.70 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. จัดทำแผนการขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานผลการขับเคลื่อน.rar
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทุกตัวชีวัด ที่9รายงานผลการติดตาม (1).rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (SAR Report 61)

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (SAR Report 61)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการทำงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการทำงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (SAR Report 60)

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (SAR Report 60)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ F1 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้งและหมอกควัน

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ F1 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้งและหมอกควัน
ขนาดไฟล์ 27.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ F2 ระดับความสำเร็จการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการตามพรบ.สธ พ.ศ. 2535

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ F2 ระดับความสำเร็จการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการตามพรบ.สธ พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 1)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบมอบหมายงาน (เอกสารหมายเลข 3)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมปรึกษาหารือการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงายสู่กลุ่มงานและระดับบุคคล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเตรียมการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.59-ก.พ.60) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนติดตามผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) (EBIT)

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) (EBIT)
ขนาดไฟล์ 26.86 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม)

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 อย่างในทุกประเภทงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 อย่างในทุกประเภทงาน
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย