คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ [กพร]

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน (Heat Physical Stress) ภัยแล้ง (Drought ) และหมอกควัน (Haze)
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ระดับความสำเร็จของการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 8.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 19.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
ขนาดไฟล์ 15.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.2 ร้อยละของ Product ที่มีการใช้งานอยู่ มีการประเมินผล (เฉพาะหน่วยงานวิชาการ ศพส. กทป.)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 8.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 12.92 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.1 ผลงานที่มีความโดดเด่น มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย ระดับชาติ/นานาชาติ หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SAR Card) หน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรางานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SAR Card) 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรางานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SAR Card) (อุทรณ์) 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน (Heat Physical Stress) ภัยแล้ง (Drought ) และหมอกควัน (Haze) 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 15.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 4.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 6.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 5.60 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 6.52 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย