คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 ประวัติและความเป็นมาของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ