คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่

กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ

หัวหน้ากลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายนัฐพล ศิริหล้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวโศรยา ชูศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวกุลสตรี ชัชวาลกิจกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวทิพย์กมล ภูมิพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวนฤภร บูรณณัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวอัญชนา ปานดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 6

นางสาวศุภวรรณ เชยวิจิตร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 7

นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

นายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

About Hero 9