คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ขนาดไฟล์ 35.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.24 : ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.1 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของ อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผลการดำเนินงานตาม Small Success ณ 9 พฤษภาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของ อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผลการดำเนินงานตาม Small Success ไตรมาส 3)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 Onepage
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 สรุปสาระสำคัญการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.25 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.1 หลักฐานการสนับสนุนการดำเนินงาน EHA8000
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 หลักฐานการสนับสนุนการดำเนินงาน EHA8000
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 หลักฐานการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้าน HIA
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 หลักฐานการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้าน HIA
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.26 : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.1 ทบทวนสถานการณ์และเนื้อหาหลักสูตรการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.28 : สถานประกอบกิจการดําเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.1 แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ COVID Free Setting สำหรับสถานประกอบกิจการ ประเภท ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ (ไม่รวมร้านค้าต่างๆหรือแผงขายของภายในห้างฯ) ระยะ Declining
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ระยะเตรียมการเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Declining) สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ COVID Free Setting สำหรับสถานประกอบกิจการ ประเภท ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ (ไม่รวมร้านค้าต่างๆหรือแผงขายของภายในห้างฯ) ระยะ Post pandemic
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 การสื่อสารและชี้แจ้งผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการฯ และการประเมินตนเองบนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ อีเมลล์ ไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานประกอบการในระบบ Thai Stop COVID Plus สำหรับสถานประกอบกิจการ ประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (กันยายน 2564 – เมษายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานประกอบการในระบบ Thai Stop COVID Plus สำหรับสถานประกอบกิจการ ประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.40 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.1 Onepage
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.1 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 หลักฐานประกอบการตรวจสุขภาพและ วิเคราะห CV risk score ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 10 มิ.ย. 65)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.3 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.1 รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ 27 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ 17 พฤษภาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 รายงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 รอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ในการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 การสื่อสาร สร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางและแผน กฎ ระเบียบการเบิกจ่าย ต่างๆ ในหน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 จัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมตัวอย่างการเขียนที่ถูกต้อง ขึ้นหน้าเว็บไซด์ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.4 : ระดับความสําเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 Onepage
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 สรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ/การวิจัย ของบุคลากรกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 การจัดประชุม อบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 Onepage
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 รายละเอียดเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมในการเฝ้าระวังประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ (Anamai Poll)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.1 การพัฒนาวิชาการ/องค์ความรู้/มาตรฐาน/รูปแบบ/แนวทาง/กฎหมาย เพื่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.1 จัดทำสื่อและสื่อสารความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ (Facebook / Line group)
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.5 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ/โครงการ ร้อยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ เป้าหมาย

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.1. สรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) รอบ 5 เดือนแรก ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1. การประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ ติดตามผลการดำเนินงาน (DOC) เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจาเดือนมีนาคม 2565 (1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบติดตามผลการดำเนินงาน (DOC) เดือนพฤษภาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2. การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เดือน พฤษภาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.6 : ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1 ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย