คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย

กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางสาวพนิตา เจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นางกชพรรณ พงษ์เกียรติกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวชนะจิตร ปานอู

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

นางสาวประทุม สีดาจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

ว่าที่ ร.ต.หญิงธนชาภา ธนิกยงชินภัทร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นายณัฐพล ทรัพย์วโรบล

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 6

นายคณิตศร คงเย็น

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 7

นางสาวพัชรี งามมโนนิมิต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

About Hero 8