คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการปฎิบัติหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

แนวทางการปฎิบัติหลีกเกณฑ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุ
ขนาดไฟล์ 6.07 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ประเมินความพึงพอใจ
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แบบประเมินความพึงพอใจการยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สถิติความพึงพอใจการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

แบบฟอร์มขอยืมทรัพย์สินทางราชการ

แบบฟอร์มขอยืมทรัพย์สินทางราชการ
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ใบยืมพัสดุครุภัณฑ์
SOP การยืมทรัพย์สินทางราชการ
ข้อมูลการยืมพัสดุครภัณฑ์

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.จัดซื้อ-จัดจ้าง 65 ยอดเงินเกิน 10000
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.จัดซื้อ-จัดจ้าง 65 ยอดเงินไม่เกิน 10000
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มอนุมัติราชการ

แบบฟอร์มอนุมัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์ม (ตัวอย่าง) ขออนุมัติไปราชการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม (ตัวอย่าง) ขออนุมัติไปราชการ (สำหรับหัวหน้ากลุ่ม)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ (สำหรับหัวหน้ากลุ่ม)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดประชุม

แบบฟอร์มจัดประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์ม (ตัวอย่าง) ขออนุมัติจัดประชุมราชการ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดประชุมราชการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสวัสดิการ

แบบฟอร์มสวัสดิการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์ม ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม ประมาณการยืมเงิน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย