คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ : 1.24 : ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.25 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.26 : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.40 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/SH เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 1.28 : สถานประกอบกิจการดําเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.1 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.1 มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 กิจกรรมแผนธุรกิจ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการ ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระดับที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุม ภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและ ช่องทางการเผยแพร่ การให้ความรู้
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในระบบ DOC รายงานคำรับรอง การปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 กิจกรรมแผนธุรกิจ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดำเนินงานและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (SH) และเครือข่ายฯ ที่อยู่ในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มีการทบทวนมาตรการ และกลวิธีการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.3 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.1 หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 - 2.2 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน / มีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีชื่อกิจกรรม แผนการขับเคลื่อนมาตรการ แผนการขับเคลื่อนประเด็นความรู้ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาในการดำเนิน
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.4 : ระดับความสําเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C) / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.5 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ/โครงการ ร้อยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ เป้าหมาย

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1.1 เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ1.2 การประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตาม แผนปฏิบัติการหน่วยงาน โดยจัดทำแผนความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป ครบทุกโครงการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 มีเอกสารแสดงมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มีเอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีการอัพเดตในระบบ DOC
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 มีเอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีการอัพเดตในระบบ DOC
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 สรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ ติดตามผลการดำเนินงาน (DOC) เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.7 การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ : 2.6 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย

รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1 ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหา การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง ที่สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเอกสารแนบ 1 และ 2
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผน ที่กำหนด
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3. เอกสารแนบ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 มีรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกองประเมินฯ ปี 2565 ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย