คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

Team Selector 0

นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

About Hero 0

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
- PhD candidate สาขา Food Science and Technology (Food Microbiology) ณ Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์


ปริญญาโท
- Food Technology, University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย


ปริญญาตรี
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประกาศนียบัตร

- นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
- Environmental Public Health, ประเทศสิงคโปร์
- Food Safety Course, The SEAMEO-TROPMED Regional Center for Community Nutrition ประเทศอินโดนีเซีย
- Hazard Analysis Critical Control Point Principle, Guideline for Implementation & Use, Murrumbidge College of Agriculture, ประเทศออสเตรเลีย
- 8th International Advance Course ‘Management of Microbiological Hazards in Foods’ Wageningen University, ประเทศเนเธอร์แลนด์
- Workshop "Developing a Scalable Biological Response Table-Top Exercise” Thailand National Security Council and US Defense Threat Reduction Agency
- Regional Workshop on Strengthening Urban and Peri-ur ban Agriculture towards Resilient Food System in Asia, FAO Thailand
- Seminar for Food Safety Policy Making and Management, JICA Tokyo, Japan (2014)
- การพัฒนาสมรรถะสำหรับช้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ, สำนักงาน ก.พ. และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์