คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นายชนะ งามสุขไพศาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นายประยูร ภักดีพัฒนาทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวโศรยา ชูศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นายอภัย ปิณฑะคุปต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวนงนุช เรืองแตง

พนักงานธุรการ

About Hero 6