คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายประยูร ภักดีพัฒนาทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นายอภัย ปิณฑะคุปต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวปวันรัตน์ ซุงสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวนงนุช เรืองแตง

พนักงานธุรการ

About Hero 5