คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง

ควบคุมภายใน ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย ) รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก

ควบคุมภายใน ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
โครงการเฝ้าระวัง คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความรอบรู้ฯ(แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ (แบบติดตาม ปค.5ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการยืมเงินทดรอง
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการยืมเงิน - การล้างหนี้
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบกระบวนการยืมเงิน-การล้างหนี้
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานคกก.ประเมิน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี64
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบเซ็นชื่อคกก.
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการกำกับรอบ 10 มีค. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5 ปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานคัดเลือกโครงการ และแบบฟอร์ม 1-5
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสถานการณ์ของตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2563

ควบคุมภายใน ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กองฯ
ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ระบบควบคุมภายในกองประเมินฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ประกอบการประเมินความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี63(งานวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี63(โครงการ)
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย(2)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย(1)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานหลัก
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2562

ควบคุมภายใน ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก (ปรับ)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองฯ ปี 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานหลัก
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองฯ ปี 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดิอนแรก
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2561

ควบคุมภายใน ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย.๑]
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบติดตาม ปอ.๓]
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ก]
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ข]
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน [แบบ ปอ3]
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 1 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 2 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 3 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ 18/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2560

ควบคุมภายใน ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
กระบวนการศึกษาวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการบริหารงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย1]
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย2] เอกสาร 1
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย2] เอกสาร 2
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปอ3]
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ก]
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ข]
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2559

ควบคุมภายใน ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โครงการการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานวิจัย (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปอ.๓)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2558

ควบคุมภายใน ปี 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 [winrar]
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 2๗ มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย