คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2566

ควบคุมภายใน ปี 2566

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

ควบคุมภายใน ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานควบคุมภายในรอบวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานควบคุมภายในรอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2565
ขนาดไฟล์ 261.62 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานควบคุมภายในรอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ขนาดไฟล์ 34.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานควบคุมภายในรอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ขนาดไฟล์ 60.62 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบติดตาม ปค.5 ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 แบบ ปค.4 ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 แบบติดตาม ปค.5 ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 แบบสอบถามควบคุมภายใน ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ควบคุมภายใน ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 (แบบติดตามปค.5 หน่วยงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด : 2.1 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP (ระดับคะแนน 1-3) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2564

ควบคุมภายใน ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2564
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานปรับปรุงองค์กร ปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานควบคุมภายใน ปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2563

ควบคุมภายใน ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กองฯ
ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ระบบควบคุมภายในกองประเมินฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ประกอบการประเมินความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี63(งานวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี63(โครงการ)
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย(2)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย(1)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานหลัก
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2562

ควบคุมภายใน ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก (ปรับ)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองฯ ปี 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานหลัก
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองฯ ปี 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดิอนแรก
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2561

ควบคุมภายใน ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย.๑]
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบ ปย.๒] งานสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน [แบบติดตาม ปอ.๓]
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ก]
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ข]
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน [แบบ ปอ3]
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 1 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 2 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 3 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ 18/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2560

ควบคุมภายใน ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
กระบวนการศึกษาวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการบริหารงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย1]
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย2] เอกสาร 1
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปย2] เอกสาร 2
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [แบบ ปอ3]
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ก]
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน [ภาคผนวก ข]
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2559

ควบคุมภายใน ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โครงการการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานวิจัย (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปอ.๓)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2558

ควบคุมภายใน ปี 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 [winrar]
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 2๗ มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย