คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง

ควบคุมภายใน ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐานตัวชี้ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 21.77 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก

ควบคุมภายใน ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ เปิดดูรายละเอียด
โครงการเฝ้าระวัง คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความรอบรู้ฯ(แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ (แบบติดตาม ปค.5ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2563

ควบคุมภายใน ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กองฯ
ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ระบบควบคุมภายในกองประเมินฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2562

ควบคุมภายใน ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ เปิดดูรายละเอียด
คำสั่งกองฯ ปี 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดิอนแรก
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2561

ควบคุมภายใน ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน [แบบ ปอ3]
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เอกสาร 1 [แบบ ปย2]
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2560

ควบคุมภายใน ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ เปิดดูรายละเอียด
กระบวนการศึกษาวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการบริหารงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2559

ควบคุมภายใน ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ (แบบ ปย.๒)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปอ.๓)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2558

ควบคุมภายใน ปี 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ เปิดดูรายละเอียด
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย