คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างหน่วยงาน

  • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ผู้อำนวยการ
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
  • กลุ่มพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  • กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
  • กลุ่มพัฒนาองค์กร