คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างหน่วยงาน

  • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
    • รองผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
  • กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย
  • กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่
  • กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม