คุณกำลังมองหาอะไร?

ปัจ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำนำ้อุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.07.2564
5
0
แชร์
22
กรกฎาคม
2564

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 ในบรรยากาศและในอาคารและผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Study of Health Risk Factors on Gas water heaters using in Hotel’s bathrooms in Chiang Mai Province

ปีพิมพ์ : 2563

บทคัดย่อ :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศและในอาคารและผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครปี 2562 ดำเนินการศึกษาโดยเก็บตัวอย่าง PM2.5 ในบรรยากาศ 1 จุด และภายในอาคารแบ่งเป็นห้องแบบปิด 1 จุดและแบบกึ่งปิด 3 จุดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้เครื่องมือตรวจฝุ่นแบบ Laser scattering ตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง รวมทั้งสอบถามอาการของนักเรียนด้วยแบบสอบถามอาการที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัส PM2.5 จำนวน 48 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ PM2.5 ในบรรยากาศมีค่าสูงสุดเท่ากับ 89.20 และค่าเฉลี่ย 49.52±16.40 มก./ลบ.ม. ภายในอาคารห้องปิดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 61.97 และค่าเฉลี่ย 36.02±11.02 มก./ลบ.ม. ห้องกึ่งปิดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 61.97 และค่าเฉลี่ย 46.47±15.67 มก./ลบ.ม. อัตราส่วนความเข้มข้นภายในต่อภายนอกของ PM2.5 (I/O Ratio) เท่ากับ 0.796 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของ PM2.5 ในบรรยากาศกับภายในอาคารของห้องแบบกึ่งปิดและห้องแบบปิดมีค่าเท่ากับ 0.96 และ 0.65 ตามลำดับ และปริมาณ PM2.5ระหว่างห้องปิดและภายนอกลดลง 26.3% ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัส PM2.5 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีอาการมีน้ำมูกร้อยละ 47.9 รองลงมาคือคัดจมูกร้อยละ 43.8 ปวดหัวร้อยละ 29.2 เวียนหัวร้อยละ 27.1 และแสบจมูกและไอไม่มีเสมหะร้อยละ 22.9 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 และอาการ (p-value < 0.05 ) อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงเรียนอย่างเร่งด่วน

บทคัดย่ออังกฤษ :

The purpose of the cross sectional study was to assess the risk factors from gas water heaters in hotel’s bathrooms in Chiang Mai Province between October 2018 – September 2019.The 23 bathrooms with gas water heater and 110 hotel customers were observed and monitored by gas detector, surveys and questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics and correlational analysis. The results showed that 65.2% of the bathrooms were smaller than 3 square meters, 87.0% had ventilation by window or ventilating fan, 8.7% installed water heater outside the bathrooms and most of them are properly maintained. The concentration of O2 werebetween14.7-20.9% and CO2>5,000ppm inbathroomsof all sizes. The smallbathroom had CO and CO2 more than other sizes, and CO2 was higher than the short-term exposure limit.However, Propane gas were not found in all rooms. In addition, 63.6% of customers did not know the effects of using the gas water heater, and 39.1% used the gas water heater incorrectly, 8.2% had dyspnea and nausea symptom. There were unsignificant association between room types, maintenance system andthe amountof CO, CO2 and O2. However, those symptomshadsignificantassociation with bathing duration and knowledge of users (p-value <0.05). Therefore, protectivemeasures shouldbe takentocontrol the installationand maintainance,properlyuseof the appliance and rise awarness about gas water heater to provide the knowledge to the customers or tourists

นักวิจัย : กรวิภา ปุนณศิร ,อำพร บุศรังษี ,เบญจวรรณ ธวัชสุภา ,ณัฎฐกานต์ ฉัตรวิไล ,ทิพย์กมล ภูมิพันธ์

คำสำคัญ : เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการ

ชื่อวารสาร : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์วารสาร : https://drive.google.com/open?id=19S6Srp6RfXNmxFey55JurdWhhVYnUBS5

ลิงก์วารสาร : http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Journal_health/2563/HEALTH43No3/HEALTH_Vol43No3_02.pdf

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำนำ้อุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน