คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ด้านที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O23
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O24
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  • ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
 • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
O26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
  • ปัญหา/อุปสรรค
  • ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566