คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ด้านที่ 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

นโยบาย No Gift Policy*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน ป.ป.ท.

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • ประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นการประกาศสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  • เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  • มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

แผนป้องกันการทุจริต*

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • โครงการ/กิจกรรม
  • งบประมาณ*
  • ช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
O37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  • ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ปัญหา/อุปสรรค
  • ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566