คุณกำลังมองหาอะไร?

 

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2566

 

     วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ

2.เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ ป้องกัน และจัดการปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

 

 

Genaral Poll Event แนวทาง

 

PM 2.5 CC ข้อมูล 63-65

 

Infographic

 

 

การดำเนินงาน