คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ด้านที่ 2 การบริหารงาน

 

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • โครงการหรือกิจกรรม
  • งบประมาณที่ใช้
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ o11
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  • ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  • ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ปัญหา/อุปสรรค
  • ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  • เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  • สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  • กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
 • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
*กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

 

การให้บริการ

* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
  • บริการหรือภารกิจใด
  • กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
 • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
O16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O18
E–Service
 • ช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน