คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O1
โครงสร้าง

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*

O2
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย

กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่
กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
กองพยากรณ์สุขภาพ กรมอนามัย
O3
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
O5
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O7
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O8
Q&A

ตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

O9
Social Network
ตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
O10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน