คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่ง

คำสั่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน สิงหาคม
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กรกฎาคม
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤษภาคม
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มีนาคม
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มกราคม
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ธันวาคม
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บฉบับที่ 2 2561
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2560
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัตืการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2555
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.-2550
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานระบบ D-fin
ขนาดไฟล์ 10.71 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย